มูลนิธิมหาจุฬามณีเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย ในการเผยแผ่พระพุทธศานาด้วยวิปัสสนากรรมฐาน
พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมฺโมเลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์จิตอาสากำลังบอกกรรมฐานแก่ศิษยานุศิษย์ที่เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิระมฺโม ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย ดร.รักสยาม นามานุภาพ รองประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย
อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานหน้าอาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
ประธานมูลนิธิฯ เข้ากราบถวายรายงานการดำเนินงานต่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ