กิจกรรมของมูลนิธิฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมฺโม ประธานมูลนิธิมหาจุฬามณีเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการวิปัสสนาเพื่อจิตอาสา ณ อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ได้อาราธนานิมนต์หลวงปู่พระครูภัทรธรรมากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดมนต์มาวาส อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มาให้กรรมฐานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้องประชุมรวม ชั้น ๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี ในการนี้ หลวงปู่ ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานว่า วิปัสสนากรรมฐานนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบ โดยก่อนหน้านี้ พระองค์ได้บรรลุสมถภาวนามาก่อน แล้วภายหลังจึงทรงกลับมาเสวยพระกระยาหารโดยปกติ ทรงใช้สติปัญญา กำหนดรู้นามรูปในพระวรกายเป็นปัจจุบันธรรม ทรงกำหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออกภายในพระวรกายของพระองค์เอง จึงได้ทรงบรรลุวิปัสสนาญาณ ๑๖ ในที่สุดได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ภายใต้ควงพระศรีมหาโพธิ์ และได้ทรงสอนและเผยแพร่วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสาวกและพุทธบริษัทอย่างแพร่หลาย จึงมีการสอนและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสืบต่อกันมากว่าสองพันปี นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


  • ยานนาวา.jpg
    พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมฺโม ประธานกรรมการมูลนิธิมหาจุฬามณีเจดีย์ ศรีสุวรรณภูมิ ในฐานะเลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย นำพระวิปัสสนาจารย์เข้ากราบถวายสักการะ และถวายรายงาน...