บทความ

พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมฺโม ประธานกรรมการมูลนิธิมหาจุฬามณีเจดีย์ ศรีสุวรรณภูมิ

ในฐานะเลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย นำพระวิปัสสนาจารย์เข้ากราบถวายสักการะ

และถวายรายงานการดำเนินงานของกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

(เขมงฺกรมหาเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เนื่องในโอกาสที่เจ้าประคุณ

ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร